Thư viện thẻ bài

Intrepid Mariner

Intrepid Mariner
PZPiltover & ZaunFOLLOWERtùy tùngRAREHIẾM
SupportHỗ trợ

- Sử dụng bài quân hỗ trợ để tấn công sẽ cường hóa 1 bài quân ở vị trí bên phải của bài quân hỗ trợ.

ElusiveHuyền ảo

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi 1 bài quân Huyền ảo.

Support: Give my supported ally Elusive this round.

1

3

For many Piltovans, the great unknown is explored through science and invention, safe within their City of Progress. But a handful embark for the horizon to discover a much greater unknown: the world.

   Xem hình minh họa thẻ bài