Card Gallery

Đụn Muối

Đụn Muối
Gấu Đá Cục Cằn
SH
LANDMARKlandmark
COMMONCommon
Đếm Ngược Từ 2: Triệu hồi 1 lá Gấu Đá Cục Cằn. Sau đó, nếu ngươi đã triệu hồi 4+ Địa Danh trong trận đấu, ban +2|+2 cho đồng minh Mạnh Nhất.

Rất nhanh chóng, người làm muối ở Shurima tìm ra được nơi nào thích hợp nhất để thu gom muối và nơi nào nên tránh xa.

   Open card art
similar cards
Chế Phẩm Cổ Đại
Tùy Tùng Đóng Băng
Đĩa Mặt Trời Bị Chôn Vùi
Gấu Đá Ngủ Đông
Ngai Vàng Đế Vương
Vườn Thời Gian
Nội Sảnh Thánh Địa
Khe Núi Hoang Vu