Card Gallery

Tùy Phái Tàn Tích

Tùy Phái Tàn Tích
SHFOLLOWERfollowerCOMMONCommon

6

4

Trước khi nghĩ việc đến khám phá hầm mộ, lính đánh thuê và những kẻ trộm mộ xứ Shurima phải học cách sống sót trước sự nguy hiểm của sa mạc. Hết nhiệt độ khủng khiếp. Rồi đến vô số toán cướp máu lạnh.

   Open card art
similar cards
Nhà Tiên TriRenektonSivirBaccai Hung Dữ