Card Gallery

Màn Sương Tàn Khốc

Màn Sương Tàn Khốc
SISPELLspellRARERare
Hấp Thụ 2 máu từ 2 kẻ địch.

"Ta sẽ chiếm lấy thứ ta muốn và hủy diệt những thứ vô dụng." - Viego

   Open card art