Card Gallery

Xúc Tu Láu Lỉnh

Xúc Tu Láu Lỉnh
BC
SPELLspell
COMMONCommon
Đối thủ bỏ lá bài có tiêu hao thấp nhất.

"Ghi chú cho bản thân: Trong chuyến viễn chinh tiếp theo, nhớ cất tất cả những đồ giá trị trong túi quần PHÍA TRƯỚC." - Bản Ghi Chép Sinh Thái của Nhà Nghiên Cứu Động Vật Thân Mềm, Ngày 19

   Open card art