Card Gallery

Yordle Thợ Rèn

Yordle Thợ Rèn
BC
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Tấn Công: Trao Đột Kích cho tất cả đồng minh có Sức Mạnh bằng hoặc thấp hơn ta trong vòng này.

2

2

"Poppy chẳng bao giờ nghe lời ta cả, thế nên hãy hiểu rằng: Cái búa không phải là vấn đề quan trọng nhất, mà cái chính là yordle nào đang cầm búa."

   Open card art