Card Gallery

Áo Choàng Ký Ức

Áo Choàng Ký Ức
IO
SPELLspell
COMMONCommon
Chọn 1 đồng minh đang là mục tiêu của bài phép Nhanh, Chậm, hoặc Kỹ Năng chỉ nhắm 1 mục tiêu. Ngăn chặn chúng.

Một mũi tên chẳng thể biết được mục đích của thợ săn hay giá trị của con mồi.

   Open card art