Card Gallery

Mầm Cây Liễu Thần

Mầm Cây Liễu Thần
IO
LANDMARKlandmark
RARERare
Xuất Trận: Thu Về 1 đồng minh để triệu hồi 1 bản sao Cảm Tử của đồng minh đó. Đếm Ngược 2: Triệu hồi thêm 1 bản sao Cảm Tử của đồng minh đó.

Liễu Thần đã từng mọc lên tại Omikayalan. Mầm cây lớn lên từ nơi đó giờ đây có thể mạnh hơn hoặc yếu hơn. Nhưng quan trọng là nó đã nảy mầm.

   Open card art