Card Gallery

Muối Và Kim Khâu

Muối Và Kim Khâu
Lính Bộc Phá Phục Sinh
NX
SPELLspell
RARERare
Để sử dụng, bỏ 1 lá bài. Triệu hồi 1 lá Lính Bộc Phá Phục Sinh và trao +2|+0 cho lá bài đó trong vòng này.

"Hãy trỗi dậy một lần nữa, con của ta..." - Esslanger, Bác Sĩ Trầm Ngâm

   Open card art