Tangah Koncek
Tangah Koncek
BC
BW
DE
FR
IO
NX
PZ
SI
SH
MT
Any champion
Any deck type

crystal29 200
NXPZ

Stealing champion

Last Updated:3 tháng trước
Draven
3
Sion
3