Lính Xu
BC
SI
FOLLOWERseguidor
COMMONComum
Trăn Trối: Tạo trên tay 1 bản sao của ta khi Kết Thúc Vòng Đấu.

2

1

"Một siêu ác nhân đích thực phải luôn thu nạp thêm tay sai! Chúng là những tên nhãi thấp bé luôn biết điều, bảo gì nghe nấy và không bao giờ tự ý hành động." - Trích từ Chương 2 trong cuốn "Bí Kíp Trở Thành Siêu Ác Nhân" của Chúa Tể Veigar

   Abrir a arte da carta