Galeria da carta

Hộ Vệ Liminal

Hộ Vệ Liminal
IO
FOLLOWERseguidor
COMMONComum
Khi ta được triệu hồi, triệu hồi 1 tùy tùng 1 tiêu hao ngẫu nhiên từ khu vực của ngươi. Khi ta được Thu Về, biến đổi ta thành Cửu Hồn.

3

2

"Phẩm chất tốt nhất của ta ư? Ta ngủ say như chết."

   Abrir a arte da carta