Iula
MT
FOLLOWERseguidor
COMMONComum
เล่น: มอบโล่เวท
และทะลวงแก่พันธมิตร
หนึ่งใบในรอบนี้

3

3

Iula ยังคงจำความโศกเศร้าที่ลุกโชนผ่านเธอหลังจากที่เธอรู้ถึงการเสียชีวิตของสามีของเธอ เมื่อ Pantheon มาหาและถามว่าเธอจะช่วยเขาทำลายสิ่งมีชีวิตที่สูบกิน<br>ความเจ็บปวดนี้หรือไม่ คำตอบของเธอก็นั้น<zwsp>รวดเร็วทันใจ

   Abrir a arte da carta